a1 ARQUITECTURA

 

López Puigcerver 1 1r 3a
17230 Palamós

 

Tel. 636.23.44.87 

info@a1arquitectura.com 

Altres treballs

 

Certificats d'Eficiència Energètica, ITEs i Cèdules d'Habitabilitat

Els arquitectes d’a1 arquitectura, gràcies a la seva formació, tenen un coneixement profund dels edificis que els permet realitzar amb les màximes garanties els treballs d’inspecció, diagnosi i certificat del nostre parc edificat. Tot seguit trobareu una descripció de cada una d’aquestes tasques:

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Inspecció obligatòria que han de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars en els terminis establerts per la reglamentació. El tècnic realitza una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici (estructura, construcció i instal·lacions comunitàries) i emet un informe identificant les possibles lesions i valorant el seu estat de conservació. En base a aquest informe, la Generalitat atorgarà un Certificat d’Aptitud de l’edifici. Per a la seva obtenció pot ser necessari la reparació de les lesions identificades en funció de la seva gravetat. Un cop obtingut el Certificat d’Aptitud, aquest té una validesa de 10 anys. La data límit per sol·licitar el Certificat d’aptitud està en funció de l’any de construcció de l’immoble.

Certificat d’Eficiència Energètica dels edificis existents (CEE)

Tenen l’obligació de disposar del certificat d’eficiència energètica els edificis o parts dels mateixos (habitatges, locals, etc.) que es posin a la venda o lloguer.

Aquest Certificat és un document informatiu que conté la qualificació energètica que valora les emissions de CO2 derivades del consum energètic del edifici o part d’aquest. En funció del valor obtingut se li assigna una lletra que va des de la lletra A (més eficient energèticament) fins a la G (menys eficient). A més dóna informació sobre les característiques energètiques dels tancaments (aïllament i estanquitat de l’edifici) i de les instal·lacions (sistemes de calefacció, de refrigeració i de producció d’aigua calenta).

El certificat inclou també un annex, dirigit al ciutadà, amb recomanacions de millora raonables i viables que puguin garantir un millor comportament energètic de l’edifici, habitatge o local.

Cèdula d’Habitabilitat de segona ocupació:

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones. És obligatori disposar-ne i que estigui vigent quan es vulgui vendre o llogar un habitatge. Per obtenir o renovar la cèdula cal que l’arquitecte acrediti aquestes condicions mitjançant un certificat d’habitabilitat de segona ocupació.

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© a1arquitectura 2016